Praca wspomagana – równe szanse w życiu

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, dzięki projektowi pn: „Praca wspomagana – równe szanse w życiu” od stycznia 2008r. wdraża nową formę zatrudniania osób niepełnosprawnych na elbląskim, otwartym rynku pracy. Projekt realizowany jest w ramach prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowy program – „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”. Celem głównym programu jest wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Działania TRENERA PRACY mają na celu:

 • pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procesem zatrudnienia,
 • wyszukanie potencjalnego pracodawcy,
 • wybranie wspólnie z nim stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej,
 • określenie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które wejdą w zakres jej obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy;
 • trwałe monitorowanie pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej polegające na systematycznym i ciągłym kontakcie trenera pracy z pracodawcą i pracownikiem, a także rodziną pracownika oraz
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych problemów zawodowych.

W skład zespołu realizującego projekt wchodzi: 6 trenerów pracy, 2 doradców zawodowych oraz psycholog. Zespół ten wspiera osobę niepełnosprawną w znalezieniu zatrudnienia i utrzymaniu się na stanowisku pracy. Ponadto beneficjenci programu mają możliwość skorzystać z cyklu warsztatów z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, a także uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.

Odbiorcami projektu są:

 • osoby upośledzone umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby chore psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby niewidome lub głuche z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • bezrobotne lub poszukujące pracy – niepozostające w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy albo uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

 

KONTAKT

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 15
tel./fax. (0-55) 232 69 35
e-mail: erkon@softel.elblag.pl
www.erkon.elblag.pl